Whistleblowing

Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing):

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “Zákon”), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla SEEIF Ceramic, a.s. (dále jen “SEEIF”) jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (VOS) k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS SEEIF, externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci…). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením. SEEIF ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

 

Obsahem oznámení je:

jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě SEEIF známa); informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je vymezeno Zákonem (§ 2 odst. 1); popis nebo shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno; případné důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení.

 

Vnitřní oznamovací systém SEEIF:

Jako příslušná osoba pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určen RNDr. Václav Šmajstrla – procesní analytik.

 

Způsoby podání oznámení:

Písemně:

vhozením do schránky umístěné u vchodu do budovy; zasláním poštou na adresu:

SEEIF Ceramic, a.s. Spešovská 243, 679 02 Rájec-Jestřebí nebo SEEIF Ceramic, a.s. Kotěrova  362/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „pouze k rukám procesního analytika – NEOTVÍRAT“.

 

Elektronicky:

e-mailem na příslušnou osobu whistleblowing@ceramic.cz
e-mailem na ministerstvo         oznamovatel@msp.justice.cz

 

Telefonicky:

na příslušnou osobu: +420 776 498 827
na ministerstvo:         +420 221 997 840

 

Ústně:

Místo pro osobní podání je v SEEIF Ceramic, a.s. Kotěrova  362/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice, budova A, kancelář číslo 34. (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba SEEIF povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

 

Lhůty pro vyřízení oznámení:

po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou SEEIF; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu SEEIF, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;

o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou SEEIF bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát); to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu SEEIF, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o posouzení oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě; za den doručení (přijetí) oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě SEEIF (podací razítko na obálce) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení; u e-mailových oznámení je dnem doručení (přijetí) oznámení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu whistleblowing@ceramic.cz příslušné osobě SEEIF; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den doručení (přijetí) oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou SEEIF.

 

Způsoby vyřízení oznámení:

Zjistí-li příslušná osoba SEEIF při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

 

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba SEEIF navrhne vedení společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby SEEIF a oznamovatel pro SEEIF nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba SEEIF nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou SEEIF, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než SEEIF. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu SEEIF, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu SEEIF, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém opatření by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba SEEIF bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

SEEIF zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, na základě plnění právních povinností správce (SEEIF) dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje oznamovatele a dotčených osob budou zpracovávány výhradně a slouží pouze pro pověřenou příslušnou osobu SEEIF (procesní analytik) v rámci prováděného prošetření oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními po nezbytně nutnou dobu (minimálně 5 let od data přijetí oznámení), poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak. 

   Ing. Zbyněk Literák
předseda představenstva
   SEEIF Ceramic, a.s.